Hem / Legal information / Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter som lämnas till Svensk Värdepappersservice AB, 556324-5447, ("Svensk Värdepappersservice"), som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av Svensk Värdepappersservice för att bolaget ska kunna fullgöra ingångna avtal. Behandling av personuppgifter sker även för att Svensk Värdepappersservice ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Svensk Värdepappersservice även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adressregister (SPAR).

Personuppgifterna kan dessutom utgöra underlag för statistik och riskhantering. Personuppgifter kan, med beaktande av gällande regler om sekretess, för angivna ändamål komma att utlämnas till andra bolag som Svensk Värdepappersservice samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. I vissa fall är Svensk Värdepappersservice också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen.

Svensk Värdepappersservice kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Svensk Värdepappersservices räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Svensk Värdepappersservice kan komma att dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till:

Svensk Värdepappersservice AB
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm