Svensk Värdepappersservice

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla kvalificerade rådgivnings-och förvaltningstjänster på den svenska värdepappersmarknaden, i samarbete med landets mest framstående placerings-och investeringsrådgivare.

Svensk Värdepappersservice har funnits sedan 1997 och är sedan 2007 ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel, diskretionär portföljförvaltning, lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor, samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp. 

Svensk Värdepappersservice har idag ett nära samarbete med ett trettiotal olika rådgivningsbolag lokaliserade runt om i landet, som verkar som s.k. anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice.

Vi var tidigt en pionjär inom området "anknutet ombudskap" genom att vi redan 2007, som ett av de allra första värdepappersbolagen, erbjöd utvalda investeringsrådgivare runtom i landet möjligheten att verka såsom anknutna ombud till oss inom ramen för vårt värdepapperstillstånd. Vår verksamhet med anknutet ombudskap återupptogs igen under 2012 efter ett par års uppehåll och vi har under de senaste åren vuxit mycket i omfattning.

Idag är vi en av landets ledande aktörer inom området.

Läs mer om oss här!

 

 

 

 

 

Anknutna ombud

De rådgivarfirmor som arbetar som anknutna ombud åt Svensk Värdepappersservice och som uppfyller särskilda kompetens- och erfarenhetskrav har med stöd i gällande lagstiftning möjlighet att i sitt uppdrag som anknutet ombud för Svensk Värdepappersservice bedriva rådgivning.

Läs mer

Fondplaceringstjänster

Fondplaceringstjänsterna vänder sig till dig som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj. Portföljerna investerar i aktie-och obligationsfonder enligt en trendföljande modell med fokus på kapitalbevakning.

Läs mer

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Svensk Värdepappersservice!

Läs mer