Hem / Legal information / Riskprocessen

Riskprocessen

Svensk Värdepappersservice riskhantering bygger på de tre försvarslinjerna samt en väl utvecklad riskprocess. Styrelsens olika riskpolicys beskriver riskramverket samt roller och ansvar inom riskhanteringen.

Styrelsen ska se till att bolagens hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt ett flertal policys kring riskhanteringen.

Bolagens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten samt att för dessa bestämma lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns effektiva interna kontrollsystem.

Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar bolagen förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sin uppgift.

Riskkontroll, Compliance och Internrevision                                                        

Riskkontroll, Compliance och Internrevision är funktioner oberoende från den operativa verksamheten.

Riskkontroll

Riskkontroll bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten.

Riskkontroll sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets samtliga risker samt rapporterar direkt till styrelsen samt VD. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten. Sammanställning av bolagets risker och kvantifiering av dessa, redovisas i den Interna Kapital-utvärderingen (IKU:n). IKU:n uppdaterars vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

Compliance

Compliance har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen och VD givna interna regler. Centrala regelområden är regler för värdepappersmarknaden, regler rörande penningtvätt, regler rörande Rådgivning till kund samt god värdepappersmarknadssed. Compliance rapporterar direkt till styrelse och VD.

Internrevision

Internrevisionen ska bl a granska och utvärdera Svensk Värdepappersservice organisation och rutiner med avseende på den interna kontrollstrukturen (som även innefattar funktionerna för Compliance och Riskkontroll) samt utveckling, drift och förvaltning av IT-system och kommunikation. Processen för IKU:n är också föremål för internrevisionens granskning. Det yttersta ansvaret för styrning, intern information och intern kontroll åvilar alltid styrelsen. Den granskning och bedömning som utförs av internrevisionen avlastar inte någon funktion i bolaget i det ansvar för intern kontroll som tilldelats den. Internrevision rapporterar direkt till styrelse och VD.

Identifiering av Risker

Nedan följer en beskrivning av väsentliga risker som Svensk Värdepappersservice har identifierat samt hanteringen av dessa.

 Likviditetsrisker

Likviditetsrisk innebär risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

Bolagets riskhantering syftar till att minimera dessa risker genom att dels säkra likviditetsreservens storlek i förhållande till kostnadsbasen men även genom att stressa likviditetssituationen. Riktlinjerna bakom arbetet med likviditetshanteringen finns detaljerad i Policyn kring likviditetsrisker som antagits av Styrelsen. Stresstesterna åskådliggör hur pass väl bolagets likviditetssituation klarar olika scenarier samtidigt som man kan se hur likviditetssituationen förändras över tid, d v s om förändringen gått i gynnsam riktning.

Likviditetsstresstestet redovisas till VD och Styrelse i samband med bolagets styrelsemöten eller vid behov.

Bolaget har genom ovanstående process säkerställt både den kortsiktliga och långsiktliga finansieringen av verksamheten. Likviditetssituationen för bolaget bedöms vara god. Se gärna vidare bolagets Policy kring likviditetsrisker som finns på hemsidan.

Kreditrisker

Med kreditrisker avses risken för förlust p g a att en motpart inte kan fullgöra sina finansiella förpliktelser.

I syfte att minimera kreditrisker har styrelsen beslutat om följande hantering:

 • Bolaget har valt att endast samarbeta med produktbolag och investmentbanker (emittenter) med hög kreditrating och bevakar dessa frågor kontinuerligt.
 • Bolagets verksamhet syftar till att ha kundrelationer och samarbeten som pågår under längre tid, vilket reducerar riskerna.
 • Bolaget lämnar inga krediter eller lån.
 • Bolagets likvida medel ska placeras på minst två institut med lägst rating A.

Marknadsrisker

Med marknadsrisker avses risken för ofördelaktiga förändringar av valutakurs, ränta eller andra prisparametrar som väsentligen påverkar bolagets resultat.

I syfte att minimera marknadsrisker har styrelsen beslutat om följande hantering:

 • Intäkterna kommer främst från anknutna ombud som betalar en fast avgift varje månad samt ersättning från diskretionär förvaltning. Marknadsrisken bedöms därför som begränsad och hanteras genom val av anknutna ombud som har en bra och löpande affär med en fast kundkrets samt att förmedla produkter av finansiellt starka emittenter.
 • Bolaget innehar inget eget handelslager och köper inte emissionsvolymer av strukturerade produkter från emittenterna i egen bok.
 • Bolaget har visserligen mindre flöden i utländsk valuta men då dessa inte växlas till SEK uppstår ingen valutarisk.
 • Betalningar till leverantörer görs i god tid före förfallodagen.

Koncentrationsrisker

Med koncentrationsrisker avses risken att väsentliga volymer och engagemang är koncentrerade till ett begränsat antal motparter.

I syfte att minimera koncentrationsrisker har styrelsen beslutat om följande hantering:

 • I verksamheten uppkommer inga koncentrationsrisker beträffande de anknutna ombuden eftersom bolaget har många ombud som arbetar med olika leverantörer och distributörer av finansiella instrument.
 • Det finns en viss kreditrelaterad koncentrationsrisk vad gäller placering av likvida medel. För att hantera denna koncentrationsrisk ska de likvida medlen placeras hos minst två olika aktörer med god kreditrating.

Operativa risker

Med operativ risk avses risken för skada eller förlust till följd av:

 • Icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer
 • Mänskliga fel
 • Felaktiga system
 • Externa händelser
 • Legala risker

De operativa riskerna kan också delas upp i följande områden;

 • Interna oegentligheter
 • Extern brottslighet
 • Anställningsförhållanden och arbetsmiljö
 • Affärsförhållanden
 • Avbrott och störning i verksamhet och system
 • Transaktionshantering och processtyrning
 • Teknik
 • Medarbetare/organisation

Hos Svensk Värdepappersservice och i alla andra företag, kan förluster uppstå när interna processer inte är ändamålsenliga, när personal inte följer processerna eller när IT-system upphör att fungera. Det är exempel på händelser som har sitt ursprung i bolagets verksamhet. Förluster kan också uppstå p g a att yttre omständigheter drabbar företagen, t ex avbrott i elförsörjningen, naturkatastrofer och dataintrång. Dessa inre och yttre omständigheter utgör företagens operativa risker.

Arten och omfattningen av de operativa riskerna beror förstås på bolagets verksamhetsmodell, d v s organisation, processer, IT-system, personal och den information som behövs för att bolaget ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som ingår i affärsidén.

Operativa risker är därför en naturlig del i verksamheten. Samtliga operativa risker kan inte undvikas, elimineras eller transfereras till annan part. Företaget kan däremot genom förebyggande riskanalyser och ändamålsenlig uppföljning, reducera effekterna av förluster som kan uppstå som en följd av operativ risk. Kostnader för hantering av operativ risk ska givetvis stå i proportion till den direkta eller indirekta förlust som kan uppstå om risken materialiseras. 

En snabb och effektiv incidenthantering är också ett verktyg för att hantera de operativa riskerna. Här är det viktigt att inte bara rapportera vad som hänt utan även lägga ner tillräcklig tid på analys och uppföljning. I incidenthanteringen ska även ”Near misses” rapporteras och analyseras.

Genom att på ett strukturerat och systematiskt sätt identifiera, mäta och bedöma operativa risker samt tillsätta resurser och genomföra åtgärder för att hantera dem, minskar sannolikheten att de omsätts till händelser som orsakar höga och oväntade förluster eller bortfall av intäkter. Det kan handla om att minska sannolikheten för omfattande bedrägerier, förlust av viktig information eller långa kostsamma rättsprocesser.

Ryktesrisker

Med ryktesrisk avses risken för förlust eller skada som uppkommer till följd av kunders, ägares, emittenters eller myndigheters negativa uppfattning om Svensk Värdepappersservice.

I syfte att minimera ryktesrisker har styrelsen beslutat om följande hantering:

 • Bolagets mål med hantering av ryktesrisk ska vara att dess verksamhet och produkter kännetecknas av konkurrenskraft, kvalitet och transparens.
 • Bolaget ska arbeta aktivt för att hantera ryktesrisker och motverka dåliga rykten. Styrelse och VD säkerställer att detta görs med bl a de fastställda styrdokumenten Policy etiska regler, Instruktion för bästa orderutförande, Instruktion för reklamationer, Instruktion för klagomålshantering samt Policy och instruktion avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Styrelse och ledning ska kontinuerligt följa upp faktorer som kan påverka ryktet.
 • Information ska löpande inhämtas i samband med kontakter med anknutna ombud och emittenter för att fånga upp eventuella negativa signaler från dem.
 • Kontinuerlig uppföljning av de anknutna ombudens verksamhet.
 • Uppföljning av klagomål från kunder
 • Utbildning som erbjuds de anknutna ombuden
 • I det fall ryktesrisk uppstår med anledning av att ett anknutet ombud inte följer lagar och regler, har bolaget rätt att säga upp samarbetsavtalet. Bolaget har även rätt att säga upp avtalet om FI skulle dra in tillstånd eller rikta allvarlig kritik mot en distributör.

 Strategiska risker

Med strategiska risk avses risken för förlust p g a förändrade marknadsförutsättningar och ogynnsamma affärsbeslut, felaktig anpassning av beslut eller brist på lyhördhet för marknadsförändringar. I definitionen ingår intjäningsrisker, kund- och konkurrentbeteenden, förändringar i lagar och förordningar samt konjunktur.

Strategiska risker är svåra att påverka och kontrollera.       

 • Styrelse och ledning ska vara lyhörda för förändringar som kan få betydelse för bolagets verksamhet och sträva efter att anpassa verksamheten därefter.
 • Strategiska risker ska diskuteras löpande på lednings- och styrelsemöten.
 • Ändringar i regelverk kring kapitaltäckning kan t ex leda till höjda kapitalkrav, vilket i sin tur kan tvinga bolaget att justera affärsmodellen. Det är därför viktigt att analysera lagförslag tidigt och ”mappa” dem mot bolagets verksamhet för att i tid kunna hinna förändra affärsmodellen.