Hem / Legal information / Reklamation & klagomål

Reklamation & klagomål

Reklamation
Vi är måna om att ha nöjda kunder. Om du som kund känner dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ibland kan det bara handla om ett missförstånd eller att några fakta saknas. Du bör kontakta oss så snart du anser att något inte stämmer så att vi kan lösa problemet gemensamt.

Klagomål
Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Svensk Värdepappersservice ska du inledningsvis kontakta bolagets klagomålsansvarig. Klagomålet skall framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, rådgivningsdokumentation, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar eller liknande.

Klagomålsansvarig kommer att besvara ditt klagomål så snart som möjligt. Om klagomålsansvarig inte finner anledning att ändra Svensk Värdepappersservices beslut kommer du att informeras skriftligen om hur du kan gå vidare med ditt klagomål.

Klagomålsansvarigs kontaktuppgifter är:

Svensk Värdepappersservice
Att: Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Ibland kan man vilja vända sig till någon utomstående part. Om du önskar diskutera ditt ärende med någon utomstående är du välkommen att ta kontakt med Konsumenternas Bank- och finansbyrå. www.konsumentbankbyran.se

Kommunala konsumentvägledare
Som kund kan du också vända dig till den kommunala konsumentvägledaren i din kommun. Konsumentverket svarar inte på enskilda frågor och ingriper inte i enskilda tvister, men kommunala konsumentvägledare arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och kan ge värdefulla råd i enskilda tvister och ärenden. Telefonnummer och e-postadress till lokala vägledare går att finna på deras hemsida www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden
Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att Svensk Värdepappersservice första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Svensk Värdepappersservice bör lösas. www.arn.se

Prövning i domstol
Slutligen kan du även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Svensk Värdepappersservice. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.