Hem / Legal information / Bolagsstyrning och Tillsyn

Bolagsstyrning och Tillsyn

Bolagsstyrning är de beslutsystem och processer genom vilka ett företag styrs och kontrolleras. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och VD. Målet är att säkerställa smidiga och effektiva processer med hög etisk standard, god riskhantering och intern kontroll.

Svensk Värdepappersservice (SVP) är skyldig att följa externa ramverk såsom Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen samt Finansinspektionens och andra myndigheters regelverk och riktlinjer. De interna regelverk som SVP skall följa klargör ansvarsfördelning, uppdrag för funktioner och medarbetare genom bolagets olika policys och instruktionen. Dessa finns samlade i bolagets Regelbok för anställda respektive Regelbok för anknutna ombud.

SVP är ett värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Med tillstånden följer en stor kravlista på att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen. Det innebär att vi kontinuerligt granskas av Finansinspektionen med syftet att säkerställa att verksamheten inte bedrivs på ett icke tillbörligt sätt.

De tillstånd som SVP innehar är:

  • Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument                                   
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag                                     
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument                                    
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Gränsöverskridande handel - Norge

Revisor
Ansvarig revisor i Svensk Värdepappersservice är Mårten Asplund, KPMG.

Risk
Riskavdelningen bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Arbetet utgår från Pelare 1-3 i Kapitaltäckningsregelverket:

- Pelare 1: operativa-, marknads- och kreditrisker

- Pelare 2: övriga risker, t ex affärs-, likviditets- och ryktesrisk samt 

- Pelare 3: offentliggörandet av kapitaltäckning- och riskhanteringsdelarna.

En sammanställning av bolagets risker redovisas årligen i den Interna Kapital- och Likviditetsutvärderingen (IKLU). IKLU är ett dokument som visar bolagets kapitalkrav och kapitalbas vid olika stressade scenarier i syfte att visa hur kapitaltäckningen påverkas.

Riskansvarig på Svensk Värdepappersservice är Fredrik Nilsson. Han rapporterar direkt till styrelse och VD.

Compliance
Compliance har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande regler för värdepappersmarknaden, god värdepappersmarknadssed samt av styrelsen eller VD givna interna regler. Compliance rapporterar direkt till styrelsen samt till VD.