Hem / Legal information

Legal information

Våra tillstånd

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (”Bolaget”) är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn, vilket innebär en skyldighet för Bolaget att följa de bestämmelser och riktlinjer som Finansinspektionen har fastställt. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner och ansvarsförsäkringar som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse.

Bolaget innehar följande tillstånd:

  • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument2008
  • 2008-03-28 Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp

Kundkategorisering

MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive) är ett regelverk som gäller över hela EU och vars syfte är att stärka skyddet för investerare samt öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument på värdepappersmarknaderna. Regelverket trädde ikraft den 1 november 2007 och infördes i Sverige genom den nya lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Enligt MiFID ska alla kunder som handlar med finansiella instrument kategoriseras som Icke Professionell kund, som Professionell kund eller som Jämbördig Motpart. Du som kund ska underrättas om din kategorisering samt om dina rättigheter att begära en annan kategorisering och om de begränsningar av nivån på kundskyddet som det skulle innebära. Om du är kund hos Svensk Värdepappersservice och inte fått sådan information, var vänlig och kontakta oss.

Svensk Värdepappersservice har valt att kategorisera samtliga sina kunder som ”icke-professionella”, vilket är den definition som anges i den nya värdepappersmarknadslagen för att man ska omfattas av den högsta skyddsnivån.

Produktgruppering

När Svensk Värdepappersservice tillhandahåller investeringstjänster, såsom exempelvis att utföra kundorder, måste Svensk Värdepappersservice avgöra om tjänsten eller produkten anses passande för Kunden. Klassificeringen baseras på de finansiella instruments egenskaper, komplexitet samt risknivå. Dessa faktorer rankas som lägst i produktgrupp A och som högst i produktgrupp D. Innan Kunden gör en investering är det viktigt att Kunden förstår innebörden av denna produktgruppsklassificering.

För att underlätta denna process så har Svensk Värdepappersservice klassificerat de produkter som erbjuds i fyra olika produktgrupper:

Produktgrupp A: Okomplicerade finansiella instrument t.ex. fonder som ej är Specialfonder eller Aktier

Produktgrupp B: Komplicerade finansiella instrument med kapitalskydd, t.ex. Aktieindexobligationer eller Specialfonder

Produktgrupp C: Mer komplicerade finansiella instrument utan kapitalskydd, där hela det investerade beloppet kan gå förlorat i vissa fall. Här ingår Indexbevis, Autocalls, onoterade aktier eller PE fonder

Produktgrupp D: Mycket komplicerade finansiella instrument utan kapitalskydd, där hela det investerade beloppet kan gå förlorat. I denna grupp ingår t.ex. Hävstångscertifikat och Warranter

Kännetecknande för de strukturerade produkter som ingår i produktgrupperna är att möjligheten till eventuell utbetalning av nominellt belopp och/eller avkastning är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under löptiden.

En investering i ett finansiellt instrument är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till instrumentet och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med det aktuella instrumentets exponering, eventuella löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Innan ett investeringsbeslut görs uppmanas potentiella investerare därför att konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och risknivån i investeringen.

Hantering av intressekonflikter

Bolaget arbetar kontinuerligt med att vidta alla de åtgärder som bedöms nödvändiga för att motverka uppkomsten av en intressekonflikt mellan Bolaget och Bolagets kunder. För att begränsa risken för intressekonflikter har Bolaget som princip att kunders affärer har företräde framför anställdas egna affärer. Bolaget har vidare som princip att Bolaget eller anställd inte får bruka information om kunder eller kunders affärer för andra syften än att tillvarata kunders intressen. I det fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen påverkas negativt kommer Bolaget tillse att kunden informeras om intressekonflikten innan en investeringstjänst utförs. Kontakta Bolaget för mer information om hantering av intressekonflikter.

Information om avgifter m.m.

De generella avgifter, courtage och andra ersättningar som är kopplade till de tjänster som Svensk Värdepappersservice (”Bolaget”) utför för kunds räkning, finns närmare beskrivna i respektive anknutet ombuds prislista.

För att vi skall kunna ge våra kunder bästa möjliga service har Bolaget avtal med flera olika leverantörer av de produkter och tjänster som Bolaget tillhandahåller. För denna service betalar Bolaget en ersättning till leverantörerna. Bolaget kan även erhålla ersättning som betalas av leverantörer. Som kund kan du alltid innan du fattar ditt investeringsbeslut kontakta Bolaget för närmare information om de ersättningar som leverantörerna erhåller.

Ersättningspolicy

Styrelsen för Svensk Värdepappersservice fastställer minst en gång per år en policy för ersättningssystem som gäller för samtliga anställda. Instruktionen utgår från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i värdepappersbolag (se separat flik).