Hem / Om oss / Om bolaget

Om bolaget

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission tillsammans med ett antal minoritetsägare, de anknutna ombuden.

Vår affärsidé är att knyta till oss anknutna ombud som samtidigt är delägare i bolaget. SVP fungerar som ett servicebolag till de anknutna ombuden, där ombuden utför investeringsrådgivning och orderförmedling enligt Lagen om Värdepappersmarknaden (2007:528) via oss, där vi granskar och godkänner all kunddokumentation innan order vidarebefordras till respektive motpart.

Genom att vara anknutet ombud kan ombudet verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att kunden erhåller det kundskydd som kunden har rätt till. 

SVP utför även diskretionär portföljförvaltning åt både privatpersoner och juridiska personer i depå hos värdepappersbolag och banker. Vi erbjuder även fondbytartjänster för kunder som kan vara privatpersoner, institutioner eller företag, i deras värdepappersdepåer eller fondförsäkringar.