Hem / Anknutna ombud / Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Svensk Värdepappersservice (SVP) är ett svenskt värdepappersinstitut (FI institutnummer: 035568) som erbjuder kvalificerade värdepappers- och förvaltningstjänster i nära samarbete med några utvalda externa förmedlarbolag och rådgivarfirmor. Gemensamt för dessa förmedlarbolag och rådgivningsfirmor är att samtliga har ingått avtal med Svensk Värdepappersservice om att såsom anknutna ombud agera under SVP:s tillstånd vid utförandet av uppdrag för kunder, avseende tjänster såsom bla. investeringsrådgivning och vidarebefordran av order.

Sedan den 1 november 2007 finns denna möjlighet för ett svenskt värdepappersinstitut att erbjuda sina tillståndspliktiga tjänster via anknutna ombud i angiven lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Detta innebär att det anknutna ombudet, med stöd av SVP:s tillstånd, utöver sin ordinarie verksamhet som försäkringsförmedlare, har möjlighet att marknadsföra och distribuera SVP:s tjänster och produkter till kunder, samt lämna investeringsrådgivning kring dessa tjänster och produkter.

Ett anknutet ombud är alltid skyldigt att informera kunder och presumtiva kunder om vilket värdepappersinstitut de agerar för samt vilket tillstånd kundens affär går under. Eftersom ombudet handlar på institutets vägnar är institutet ansvarigt för eventuell skada som ombudet förorsakar kund.

Bolagverket för register över alla svenska företag som arbetar som anknutna ombud. Registret finns tillgängligt på Bolagsverkets hemsida i avdelningen Näringslivsregistret, www.bolagsverket.se